خبر
دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1400/01/01
مبنی بر دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باتوجه به این که یکی از راه های تبلیغ و فروش کالاهای قاچاق توسط افراد سودجو از طریق ارسال پیامک انبوه بر بستر اپراتورهای ثابت و همراه است . مقتضی است جهت حمایت از تولیدات ملی و جلوگیری از تبلیغات غیرقانونی از ارسال پیامک های حاوی مضامین مورد اشاره ممانعت به عمل آید .